Articles & News

Friday, 06 August 2021 12:54

Microsoft Security, Compliance, and Identity Certification Journey

  UPDATE   Microsoft Security, Compliance, and Identity Certification

 


เจาะลึกเข้าใจโซลูชันด้านความปลอดภัยบน Microsoft Azure และ Microsoft 365 ช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดและ idenity ของ Microsoft รวมถึงจัดการแก้ไขโซลูชันได้แบบครบวงจร มาดูว่า Learning & Certification มีอะไรบ้าง

 

 

 
 

  Level   Fundamentals  

SC-900: Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

หลักสูตรพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อปฏิบัติและข้อมูลข้อมูลเฉพาะบน Microsoft Cloud โซลูชั่น

Skills measured

 • แนวคิดของ security, compliance, และ identity
 • เข้าใจความสามารถของ Microsoft identity และ access management solutions
 • เข้าใจความสามารถของ Microsoft security solutions
 • เข้าใจความสามารถของ Microsoft compliance solutions
 

 

  Level   Role-based

⭐⭐ AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies
หลักสูตร IT Security Professionals กับทักษะที่จำเป็นเพื่อการจัดการความปลอดภัยและแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดการป้องกันระบบ, แพลตฟอร์ม, ข้อมูล และแอพพลิเคชัน

Skills measured

 • การจัดการตัวตนและการเข้าถึง
 • การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและแอปพลิเคชัน (Azure Key Vault)
 • การเข้ารหัส Encryption ของข้อมูล 
 • การบริการและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Azure

 

⭐⭐ MS-500: Microsoft 365 Security Administration
หลักสูตรเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานในองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึง User Password Protection หรือการตั้งค่าผู้ใช้งาน, วิธีการตั้งค่า Azure Identity Protection, การตั้งค่า Azure AD Connect และการแนะนำเงื่อนไขการใช้งาน Microsoft 365

Skills measured

 • การบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึง (Identity Access Management)
 • การดำเนินการและจัดการป้องกันภัยคุกคาม (Threat Protection)
 • การดำเนินการและจัดการป้องกันข้อมูล (Information protection)
 • จัดการ Governance และ Compliance ฟีเจอร์บน Microsoft 365

 

⭐⭐ SC-200: Microsoft Security Operations Analyst
หลักสูตรเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและวิธีการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง Cyber โดยใช้ Microsoft 365 Defender, Azure Defender และ Azure Sentinel รวมทั้งใช้ Kusto Query Language (KQL) เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์

Skills measured

 • การ Mitigate หรือจัดการเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้ Microsoft 365 Defender
 • การ Mitigate หรือจัดการเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้ Azure Defender
 • การ Mitigate หรือจัดการเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้ Azure Sentinel

 

⭐⭐ SC-300: Microsoft Identity and Access Administrator
เรียนรู้ด้านความปลอดภัยด้าน IT และทักษะที่จำเป็นในการใช้โซลูชันการบริหารจัดการตัวตนโดยใช้ Microsoft Azure AD ในการเชื่อมต่อ การจัดการข้อมูลประจำตัวและสิทธิ์การเข้าถึงแอปและบริการต่างๆ ด้วย Identity Governance

Skills measured

 • การใช้โซลูชั่นเพื่อจัดการ Identity management solution
 • การใช้โซลูชั่นเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และการจัดการการเข้าถึง
 • การควบคุมการเข้าถึง Apps
 • วางแผนการกำกับดูแล การใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การกำกับดูแล Azure AD และ สิทธิ์การเข้าถึงระดับสูง

 

⭐⭐ SC-400: Microsoft Information Protection Administrator
หลักสูตรเรียนรู้การป้องกันข้อมูลบน Microsoft 365 deployment มุ่งเน้นการกำกับดูแลข้อมูลภายในองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูล

Skills measured

 • การจัดการเพื่อปกป้องข้อมูล หรือ Information protection
 • การควบคุมจัดการเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
 • การกำกับดูแลข้อมูล หรือ Information governance
 

 

 COURSE LEARNING   Training Schedule | ดูตารางหลักสูตร

 

 

Contact us

Iverson Training Center (Thailand)

 • Tel. +66 2653 3337
 • Fax. +66 2254 3630
 • Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Facebook. www.facebook.com/IversonThailand
 • Line. @iversonthailand
 

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to use of cookies.
Ok Decline